Grupa

the group PL

Misja

Tworzymy wartość poprzez dążenie do bycia najlepszym partnerem dla naszych Klientów, dostarczającym elementy, systemy i usługi dla pojazdów szynowych.

Wizja

Wizja Firmy została opracowana w oparciu o 4 cele:

 1. Finansowy – Konsekwentne dbanie o dobry wynik finansowy Firmy. Prowadzenie i rozwijanie Firmy w oparciu o solidne podstawy ekonomiczne przy jednoczesnym stałym podnoszeniu rentowności.
 2. Rynkowy – Dążenie do pozycji wiodącego dostawcy nowoczesnych rozwiązań dla taboru kolejowego i pozycji lidera rynku w produkcji urządzeń cięgłowo-zderznych do wagonów towarowych, pasażerskich, lokomotyw oraz pojazdów komunikacji miejskiej.
 3. Strukturalny – Ciągłe doskonalenie działalności, nadążanie za zmianami potrzeb Klientów, kreowanie nowych produktów i wchodzenie na nowe rynki.
 4. Ludzki – Zapewnienie Pracownikom godziwego wynagrodzenia oraz konkurencyjnych warunków pracy. Dbałość o podnoszenie ich kwalifikacji, promowanie kultury bezpieczeństwa pracy i etyki.
2 Mapa map colour- Silna i ugruntowana pozycja na światowych rynkach

Strategia CSR Grupy Axtone

Podjęliśmy działania związane z budową i wdrożeniem „Strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Axtone”.

Społeczna odpowiedzialność biznesu skupia się na trzech kluczowych celach:

 1. Zapewnienie zrównoważonego zarządzania kapitałem ludzkim – poprzez doskonalenie pracowników, zwiększanie ich kompetencji, przepływ wiedzy i komunikację wewnętrzną.
 2. Zapewnienie dialogu ze społecznością lokalną – cel ten obejmuje działania społeczne i charytatywne podejmowane przez Grupę.
 3. Promowanie rozwiązań i zachowań pro środowiskowych – poprzez zmniejszenie negatywnego oddziaływania Grupy Axtone na środowisko naturalne oraz  edukację środowiskową.

Dobre praktyki CSR:

1.Patronat nad Klasą Logistyczną. Współpraca z Zespołem Szkół w Kańczudze

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Kańczudze została poszerzona o Technikum Logistyczne. Patronat nad klasą objęła nasza Firma. Nawiązanie współpracy między ZS, a firmą AXTONE sprzyja lepszemu przygotowaniu młodzieży do wykonywania pracy w wybranym zawodzie, dając im możliwość czerpania wiedzy nie tylko szkolnej, ale i praktycznej. W ramach patronatu, nasza Firma zapewnia uczniom miejsce do odbycia praktyk oraz finansuje sprzęt edukacyjny. Ponadto, dla 3 uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce przewidziane są stypendia w wysokości od 100 do 200 zł miesięcznie.

1

 2. Wsparcie lokalnych inicjatyw. Wsparcie finansowe działalności lokalnych placówek opiekuńczo–wychowawczych

Firma Axtone wspiera finansowo działalność lokalnych placówek opiekuńczo–wychowawczych (przedszkola, szkoły, domy dziecka). Co roku, bierzemy czynny udział w akcji uświadamiającej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kańczudze – „Bezpieczna droga do szkoły”. Jesteśmy również uczestnikiem akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” oraz „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.

1

3. Elastyczni z AXTONE. Ogólnopolski konkurs dla studentów uczelni technicznych

W ramach budowania długofalowej współpracy z uczelniami technicznymi oraz wspierania młodych talentów, firma AXTONE organizuje ogólnopolski konkurs dla studentów uczelni technicznych - ELASTYCZNI Z AXTONE, którego laureaci mają szansę poznać naszą organizację od wewnątrz podczas 3-miesięcznego stażu. Więcej o konkursie w zakładce Aktualności.

1

4. Rozwój Pracowników: poszerzanie wiedzy, doskonalenie kompetencji i umiejętności

Jedną z najważniejszych grup wśród interesariuszy Firmy Axtone są jej Pracownicy. W związku z tym, ich rozwój jest istotnym obszarem naszej działalności CSR. Pracownicy Firmy Axtone podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i rozwijają kompetencje poprzez udział w licznych szkoleniach, kursach, programach rozwojowych i mentoringowych. Zapewniamy Pracownikom warunki do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w celu doskonalenia efektywności operacyjnej Organizacji.

1

Współpracujemy z następującymi organizacjami kolejowymi:

 • Association of Railcar Users and Manufacturers (ARUM)

Stowarzyszenie Producentów i Użytkowników Taboru Kolejowego
 • Allianz pro Schiene

„Stowarzyszenie na rzecz promowania bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska transportu kolejowego. To niemieckie stowarzyszenie transportowe które zrzesza 24 organizacje non-profit i ponad 150 firm z różnych obszarów sektora kolejowego, które ściśle współpracują ze sobą. Motywacją jest promocja i doskonalenie transportu kolejowego w Niemczech. www.allianz-pro-schiene.de
 • DIN Standards Committee Railway (FSF)

DIN to komitet normalizacyjny ds. kolei, jest odpowiedzialny za wszystkie prace normalizacyjne dotyczące kolejnictwa w dziedzinie: - tabor, - infrastruktura kolejowa oraz kwestie związane z systemem z wyjątkiem zastosowań elektrycznych i elektronicznych,  www.din.de
 • IFV BAHNTECHNIK

IFV BAHNTECHNIK  jest interdyscyplinarną, niezależną i międzynarodową organizacją, zrzeszającą około 13000 członków, partnerów i sympatyków z prawie wszystkich sektorów branży transportowej i dziedzin nauki. "Wspieramy projekty badawcze naszych partnerów we wszystkich obszarach badań zorientowanych na kolej i ruch drogowy poprzez systematyczne łączenie klientów i dostawców, a także przedstawicieli firm usługowych, wiodących ośrodków badawczych, stowarzyszeń, administracji i polityki"  www.ifv-bahntechnik.de
 • "OSJD" Organization for Cooperation of Railways

Organizacja została utworzona w celu stworzenia i poprawy koordynacji międzynarodowego transportu kolejowego. Szczególnie w przypadku transportu między Europą a Azją pomaga rozwinąć współpracę między przedsiębiorstwami kolejowymi i innymi organizacjami międzynarodowymi. http://www.osjd.org
 • Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB)

Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Kolejowego (VDB) zrzesza producentów wszystkich komponentów dla ruchu kolejowego - tj. producentów pojazdów, technologii kontroli i bezpieczeństwa, infrastruktury, a także dostawców i firm usługowych. VDB organizuje ekspercką wymianę doświadczeń członków i łączy interesy przedsiębiorców. Jednym z ważniejszych elementów działania stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów członków wobec klientów, mediów, instytucji finansowych i innych stowarzyszeń - zarówno w kraju, jak i za granicą ”. www.bahnindustrie.info

 • Verband der Güterwagenhalter in Deutschland e.V. (VPI)

VPI reprezentuje interesy właścicieli wagonów w Niemczech, zapewniając wsparcie techniczne, prawne i operacyjne w towarowym transporcie kolejowym. www.vpihamburg.de/de/home

 • Verband der deutschen Federindustrie e.V. (VDFI)

VDFI VDFI to profesjonalne stowarzyszenie niemieckiego przemysłu sprężyn metalowych. https://www.federnverband.de/