image

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_2.1_2017

Szanowni Państwo,

 

Niniejszym Axtone S.A. z siedzibą w Kańczudze ul. Zielona 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę wraz z uruchomieniem stanowiska do badań dynamicznych, w ramach projektu realizowanego w Działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z zasadami konkurencyjności, a także z wytycznymi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Przedmiotem zapytania jest stanowisko do badań dynamicznych wg szczegółowych wytycznych zawartych w załączonym dokumencie „ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_2.1_2017”

Termin składania ofert upływa dnia 05.04.2017 r.

Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria sprecyzowane w zapytaniu ofertowym.

W przypadku pytań, proszę o kontakt.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
Kwestie komercyjne: Agnieszka Nowak nowak.ag@axtoneglobal.com, tel. (+48) 882 040 185
Kwestie techniczne: Mirosław Sum: sum.m@axtoneglobal.com, tel. (+48) 661 304 063

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_2.1_2017